قالب Health Medical Center از امکانات متعددی بهره می برد. که می توان به قابلیت هایی همچون افزونه درج ساعات کاری مرکز یا کلینیک پزشکان ، معرفی تیم پزشکی و همچنین بخش های پزکشی و ساعات کار آنها به تفکیک اشاره کرد.